حسابرسی داخلی

اهداف ایجاد منشور فعالیت حسابرسی داخلی مدیر حسابرسی داخلی عملکرد واحد حسابرسی داخلی لینک های مرتبط

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود.

حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمیناندهی و مشاوره ایِ مستقل و بیطرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت است. حسابرس داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک میکند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نماید و بهبود بخشد.

                                                     منشور فعالیت حسابرسی


در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت  بهساز کاشانه تهران(سهامی عام) در تاریخ 29/04/1399 شامل 10 ماده و 4 تبصره که بر اساس منشور مصوب 23/11/1391 سازمان بورس اوراق بهادار تهیه گردیده است ، به تصویب هیات مدیره رسیده و از تاریخ تصویب ، لازم‌الاجراست.

ماموریت و دامنه عمليات

ماده (1): ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزايي و بهبود عمليات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

ماده (2): دامنه عمليات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط هیات مدیره  طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

1 -ریسک‌ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می‌شوند،

2 -در مواقع لزوم، تعامل با گروه‌های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد،

3 -اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می‌باشد،

4 -فعالیت­های کارکنان مطابق با خط مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌باشد،

5 -تحصیل منابع به صرفه می‌باشد، از منابع کارا و اثربخش استفاده می‌شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می‌شود،

6 -برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،

7 -کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می‌شود،

8 -موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرند.

 

اختیارات

ماده (3): هیات مديره در چارچوب مسئوليت‌هاي واحد حسابرسی داخلی، به آن اختيار مي‌دهد که:

1 -امکان دسترسی نامحدود به کلیه‌ اسناد و مدارک، دارایی‌ها، کارکنان و مشاهده فرآیندهای شرکت داشته باشد،

2 -به کمیته‌ حسابرسی دسترسی داشته باشد،

3 -منابع مالی و انسانی مورد نیاز را جذب کرده و موضوعات، دامنه‌ی عملیات و روش‌های دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی را تعیین و اجرا نماید،

4 -خدمات خاص مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها و آموزش کارکنان حسابرسی خود را حسب نیاز از داخل یا خارج از شرکت کسب نماید،

ماده (4): هیات مديره کليه کارکنان را در قبال ارايه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع در قبال حسابرسي داخلي موظف و پاسخگو ميداند. همچنین هیات مديره، واحد حسابرسي داخلي را مسئول حفاظت از اسناد، مدارک، اطلاعات و اسرار شرکت که بنا به موقعيت کاري به آنها دسترسي پيدا مي‌کند، ميداند.

ماده (5): مدیر حسابرسی داخلی و کارکنان واحد حسابرسی داخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند:

1 -انجام هرگونه وظایف اجرایی در شرکت ،

2 -ایجاد و یا تصویب تراکنش‌های حسابداری خارج از واحد حسابرسی داخلی،

3 -هدایت فعالیت‌های سایر کارکنان شرکت مگر تا میزانی که آنان برای کمک به تیم حسابرسی داخلی تخصیص داده شده اند،

4 -حسابرسی فعالیت‌هایی را که خود قبلاً در آن مسئولیت اجرایی داشته‌اند،

5 -انجام سایر اعمالی که استقلال و بی‌طرفی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

مسئولیت‌ها

ماده (6): اهم مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است:

1 -تدوین برنامه انعطاف‌پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش‌شناسی متناسبِ مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت، و پیشنهاد آن به کمیته‌ی حسابرسی جهت بررسی (قبل از تصویب توسط هیات مدیره)،

تبصره 1: برنامه سالانه حسابرسی داخلی با در نظر گرفتن اولویت‌ها حداقل باید شامل برنامه ارزیابی و بهبود "تحقق اهداف راهبردی شرکت"، اثربخشی "فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، حفاظت از دارایی‌ها، رعایت قوانین، مقررات و الزامات، و شاخص‌های بهره‌ وری" و سلامت " اطلاعات مالی و غیرمالی با اهمیت و معاملات عمده شرکت" باشد.

تبصره 2: وظایف مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی، نافی وظایف مدیران و کارکنان سایر بخش‌های سازمانی در قبال مواردی همچون اثربخشی نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و رعایت قوانین و مقررات نمی‌باشد.

2 -اجرای برنامه‌ سالانه مصوب هیات مدیره شامل هرگونه وظایف و پروژههای مورد درخواست مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی،

3 -بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیات ‌مدیره و پیگیری روش‌های بهبود سیستم کنترل‌های داخلی،

4 -حفظ ترکیب نیروی انسانی دارای دانش، تجربه و مهارت کافی و مدارک رسمی حرفه‌ای متناسب طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، برای اجرای مطلوب مفاد این منشور و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب،

5 -استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب اطمینان از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی،

6 -انجام خدمات مشاوره‌ای علاوه بر خدمات اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت،

7 -ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیت‌ها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرآیندها، عملیات و فرآیندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد، استقرار یا توسعه آن‌ها،

8 -ارایه گزارش‌های دوره‌ای منظم (و در صورت نیاز گزارش‌های موردی) در خصوص خلاصه نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی و هیات مدیره،

تبصره 1: حداقل موارد مندرج در گزارش باید شامل برنامه‌های محقق شده و میزان پیشرفت برنامه سالانه حسابرسی داخلی و محدودیت‌های احتمالی باشد. همچنین ضروری است پیشنهادهای لازم و نتایجِ پیگیری و اجرای پیشنهادهای قبلی گزارش گردد.

تبصره 2: رونوشت گزارشات واحد حسابرسی داخلی پیرامون گزارش­های مورد درخواست مدیرعامل، به کمیته حسابرسی و هیات مدیره ارسال ­شود.  

9 -اطلاع‌رسانی منظم به کمیته‌ی حسابرسی در خصوص موضوعات نوین اثرگذار بر انجام بهتر حسابرسی داخلی،

10 -ارایه فهرستی از اهداف کمی عملیاتی و نتایج تحقق یافته به کمیته حسابرسی،

11 -همکاری درفرآیند رسیدگی به فعالیت‌‌های مشکوک به تقلب در شرکت (و یا فعالیت‌های پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه با پولشویی)،

12 -مد نظرقراردادن دامنه‌ رسیدگی‌های حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه‌ شرکت با هزینه‌ معقول و نیز ارایه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت‌های پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات،

13 -فرهنگ‌سازی از طریق اطلاع‌رسانی مناسب به سایر کارکنان شرکت در خصوص حسابرسی داخلی و ماهیت ارزش‌افزایی آن.

 

پاسخگویی

ماده (7): مدیر واحد حسابرسی داخلی، در چارچوب این منشور، باید در موارد زیر به کمیته حسابرسی و هیات مدیره پاسخگو باشد:

1 -انجام برنامه سالانه مصوب هیات ‌مدیره،

2 -ارزیابی سالانه کفایت و اثربخشی فرآیندهای شرکت در مورد کنترل فعالیتها و مدیریت ریسک با توجه به ماموریت و دامنه عملیات،

3 -گزارش موارد با اهمیت در خصوص فرآیندهای مربوط به کنترل فعالیت‌های شرکت شامل فرصت‌های بهبود بالقوه در فرآیندهای مزبور،

4 -ارایه اطلاعات دوره‌ای در خصوص وضعیت و نتایج برنامه سالانه حسابرسی داخلی و کفایت منابع تحت اختیار،

5 -فراهم کردن امکان انجام سایر فعالیت‌های نظارتیِ و کنترلی (مانند مدیریت ریسک، رعایت مقررات، الزامات قانونی، امنیت اطلاعات، اخلاق حرفه‌ای، و حسابرسی مستقل) و هماهنگی با آن‌ها،

6 -تدوین و پیاده‌سازی برنامه تضمین و ارتقای کیفیت جهت کسب اطمینان معقول از انجام با کیفیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی،

7 -انجام سایر الزامات مصوب هیئت‌مدیره در چارچوب وظایف حسابرسی داخلی علاوه بر الزامات این منشور.

 

استقلال،  بی طرفی و مراقبت‌حرفه‌ای

ماده (8): به منظور کسب اطمینان از مستقل بودن حسابرسان داخلی، واحد حسابرسي داخلي مستقیما زير نظر کمیته حسابرسی فعاليت مي­نمايد و مدیر آن به پیشنهاد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره منصوب می شود. افزون بر این گزار‌ش‌های حسابرسان داخلی در اختیار هیات مدیره و کمیته حسابرسی قرار می‌گیرد.

ماده (9): مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی باید:

1 -در تعیین حدود رسیدگی، انجام رسیدگی‌ها، ارایه پیشنهادها و گزارش نتایج از استقلال حرفه‌ای برخوردار باشند، نگرشی بیطرفانه داشته باشند و از تضاد منافع بپرهیزند،

2 -زمان اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی مدیریت واحدهای مورد رسیدگی تنظیم کنند، مگر در موارد استثنایی که رسیدگی بدون اعلام قبلی از ضروریات حسابرسی داخلی است،

3 -شواهد جمع آوری شده، کاربرگ‌های پشتوانه، پرونده‌ها و یافته‌های حسابرسی داخلی را محرمانه تلقی نمایند،

4 -یافته‌ها و پیشنهادهای حسابرسی داخلی را با توجه به ماهیت، اهمیت و پیامد آن، متناسب با سطوح مدیران یا کارکنان در میان گذارند،

5 -مراقبت حرفه اي معقول مورد انتظار را اعمال نمايند.

 

 

استانداردها  و آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسی داخلی

ماده (10): حسابرسان داخلی در انجام حسابرسی داخلی باید استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا و آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی و در نبود استانداردهای موردنیاز، استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی را رعایت نمایند. 


منشور فعالیت حسابرسی

نام و نام خانوادگی:

 محمد سرحدی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق شغلی:

مدیر  حسابرسی داخلی شرکت بهساز کاشانه تهران از 1399/09/01

حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر از 1393/09/01 الی 1399/09/01

عضویت در انجمن ها ی حرفه ای :

گواهی حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران

عضویت درانجمن حسابرسان داخلی ایران

https://audit.org.ir             سازمان حسابرسی                                

https://iaia.org.ir               انجمن حسابرسان داخلی ایران                      

https://www.iacpa.ir         جامعه حسابداران رسمی ایران                

https://www.seo.ir            سازمان بورس و اوراق بهادار تهران           

https://pact.ir                   مرکز آموزش حسابداران خبره                           

https://www.codal.ir         سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران