ساختار سازمانی

امیر مسعود قربانی نیا

مدیر عامل و نایب رِئیس هیات مدیره

یاسر ترابی

معاونت فروش و مشارکت

بابک دارایی

معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

محمد مهدی مهری

معاونت و اجرایی

علی اصغر خورشیدی

معاونت مال و اداری