هیات مدیره

داود مالکی

امیر مسعود قربانی نیا

علی اصغر خورشیدی

کامیار اقلیمی

اکبر سعید دولت آبادی