کمیته ریسک

اهداف کمیته منشور کمیته اعضا کمیته عملکرد کمیته ریسک لینک های مرتبط
در اجرای ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18/07/1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور کمیته ریسک شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام) در تاریخ 12/10/1401 به تصویب هیات مدیره رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

مقدمه : 

هدف از انجام هر فعالیتی در واحدهای تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی است. تحولات عمده در محیط کسب و کار همانند جهانی شدن و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمان ها گردیده است. امروزه شرایط عدم اطمینان برتمامی امور حاکم شده و تصمیم گیری را متحول کرده است. نوسانات نرخ ارز و به تبع آن ، تورم حاصله و دوران کوتاه رونق در بین دوره های طولانی مدت رکود تورمی در عرصه فعالیتهای اقتصادی در بخش املاک باعث شده سازمانها عمدتاً در شرایط عدم اطمینان اتخاذ تصمیم نمایند از این رو هیات مدیره ناگزیر به شناخت محیط تجاری و مسئولیت های خود در رابطه با موقعیت شرکت و حفاظت از منافع سهامداران هستند. در این راستا با هدف کاهش هرگونه خطر که منجر به آسیب پذیری منافع سهامداران می گرددهیات مدیره اقدام به تشکیل کمیته مدیریت ریسک و تدوین وظایف آن در قالب منشور کمیته مدیریت ریسک می نماید. این منشور با هدف حصول اطمینان از فرآیند شناسایی عوامل ریسک و پیش بینی اقدامات مناسب برای مواجهه با آنها تدوین شده است.

با توجه به اینکه حوزه فعالیت شرکت بهساز کاشانه تهران در معرض ریسک های متعددی از جمله ریسک استراتژیک( شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی )، ریسک مالی (شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار،  ریسک نقدینگی )، ریسک عملیاتی ( شامل ریسک فرآیندی، ریسک منابع انسانی، ریسک تکنولوژی و ریسک حسابداری)، ریسک قانونی ، ریسک اعتبار اسمی و  ریسک سیاسی، قرار دارد، کمیته مدیریت ریسک به منظور کنترل مسئولیت های مرتبط با مقررات و ضوابط حاکم بر بازار و استقرار بسترهای مناسب مدیریت ریسک با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی، تشکیل و به شرح مفاد ذیل فعالیت می نماید.

1 ) ماده 1 – تعاریف :

1_1 ) ریسک : احتمال تفاوت پیامد واقعی از پیامد مورد انتظار و یا اثر عدم قطعیت بر اهداف و به عبارت دیگر عدم اطمینان و آگاهی در مورد یک رویداد آتی است.

1_2 ) مدیریت ریسک : فرآیند شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسکهای سازمان، اتخاذ استراتژی های مختلف مدیریت ریسک (انتقال ریسک، حذف و یا کاهش ریسک، کنترل و اداره کردن ریسک)، اجرای استراتژی های منتخب، ارائه بازخورد، برنامه ریزی و کنترل اقدامات واکنشی مربوطه است.
1_3 ) عضو مستقل : عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیر مستقیم که بر تصمیم گیری مستقل وی اثرگذار باشد و موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان شده یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد.

1_4 ) تخصص مدیریت ریسک : مدارک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای داخلی یا معتبر بین المللی در امور حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته های مدیریت با گرایش های مالی ، اقتصاد و سایر رشته ها به تشخیص هیات مدیره شرکت به همراه توانایی تحلیل گزارشات مالی ،اقتصادی ، مدیریتی و آشنایی با الزامات سیستم کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به همراه تجربه کافی در حوزه ریسک.

1_5 ) تحلیل کیفی: تحلیل کیفی به این معنی است که به طور کيفي احتمال وقوع هرکدام از ريسك‌هاي شناسايي شده و ميزان اهميت احتمالي آنها از نظر تاثيرگذاري بر اهداف شرکت تعیین گردد.

1_6 ) تحلیل کمی:  تحليل کمي ريسک، ميزان کمي (ريالي و زماني) احتمال وقوع و تأثیر هر ريسک نسبت به اهداف شرکت می باشد. برخی از روش‌های مورد استفاده برای این کار عبارتند از تحليل حساسيت، شبيه‌  سازي و ارزیابی اثرات ریسک.

2 ) ماده 2 – ماموریت مدیریت ریسک :

2_1 ) گزارش دهی به موقع ریسکهای پیش روی شرکت و ارائه راهکارهای لازم برای مواجهه با آن.

2_2 ) ایجاد ساختاردهی لازم و ترویج فرهنگ سازمانی برای استقرار نظام مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت.

2_3 ) تحلیل و بررسی ریسکهای نهفته در برنامه ها و استراتژی های سازمانی به منظور توازن بین ریسک و بازده.

2_4 ) شناسایی وقایع تاثیرگذار بر عملکرد شرکت و ایجاد اطمینان معقول از مدیریت ریسک.

3 ) ماده 3 – هدف :

کمیته مدیریت ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره و در قالب کمیته های راهبری هیات مدیره تشکیل شده و جهت دستیابی به اهداف و استراتژی های بلند مدت شرکت فعالیت می نماید. هدف اولیه کمیته مدیریت ریسک کمک به هیات مدیره در استقرار فرآیندهای شناسایی ، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. هیات مدیره مسئولیت استقرار سیستم کنترل داخلی شرکت و مدیریت ریسک را به عهده دارد و جهت پوشش عواقب احتمالی ریسکهای کنترلی درچارچوب دستورالعمل حاکمیت شرکتی به کمیته مدیریت ریسک ماموریت تشخیص و ممیزی انواع ریسکها و ارائه گزارش آن به هیات مدیره را محول مینماید.

3_1 ) اهداف کمیته مدیریت ریسک شرکت :

3_1_1 ) جلوگیری از انحراف از اهداف کلان و راهبردی در سطح شرکت از طریق اقدامات کنترلی و پیش‌گیرانه .

3_1_2 ) بررسی اثربخشی چارچوب کنترلهای داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترلهای داخلی.

3_1_3 ) انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر ماهانه در مورد وضعیت ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت .
3_1_4 ) بررسی نتایج حاصل از حسابرسی و بازرسی های داخلی و ارزیابی ریسک عملیاتی و کنترل داخلی واحدهای مختلف شرکت.

3_1_5 ) بررسی به روز رسانی های دوره ای حاصل از ملاحظات مدیریت در خصوص ریسک عملیاتی و کنترل های داخلی مربوطه نظیر استمرار برنامه کاری، تطبیق و . . .

3_1_6 ) نظارت بر شناسایی ریسک ها و کنترل های داخلی مهم، از جمله تجزیه و تحلیل اهداف و چشم اندازهای پروژه های جدید.

3_1_7 ) بررسی سالانه سیاست گذاریهای مدیریت ریسک شرکت.

4 ) ماده 4 – ترکیب اعضاء :

کمیته مدیریت ریسک متشکل از 3 عضو، شامل رئیس (یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره) و دو عضو مستقل (دارای تخصص در حوزه مدیریت ریسک) و یک نفر به عنوان دبیر جلسه می باشد. تعیین اعضا و دبیر کمیته در حدود اختیارات هیات مدیره است. جلسات کمیته با حضور رئیس کمیته و 1 نفر از اعضا دارای حق رای ، رسمیت می یابد.

4_1 ) تبصره 1 : کمیته مدیریت ریسک دارای وضعیت مستقل در شرکت است و رئیس کمیته مدیریت ریسک مستقیماً به هیات مدیره گزارش می دهد.

4_2 ) تبصره 2 : دبیر کمیته مدیریت ریسک مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات را به عهده دارد و مسئول پیگیری مصوبات کمیته است.

4_3 ) تبصره 3 : کمیته می تواند از اشخاص مستقل و صاحب نظر در حوزه بازارهای مالی، فعالیت های ساختمانی، فعالان اقتصادی و . . . که دارای تخصص مناسب هستند جهت حضور در جلسات (بدون حق رای) دعوت به عمل آورد.
4_4 )تبصره 4 : کمیته می تواند در جلسات خود هر یک از معاونت ها، مدیران بلافصل و مدیران میانی و سایر کارکنان شرکت را برای حضور در جلسه (بدون حق رای ) دعوت نماید.

4_5 ) تبصره 5 : حق حضور اعضای کمیته حاضر در جلسه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین خواهد شد. حق حضور دبیر جلسه کمیته  مدیریت ریسک معادل یک دوم اعضای کمیته قابل پرداخت خواهد بود.

5 ) ماده 5 – وظایف و مسئولیت ها :

5_1 )درك دامنه ريسك‌هایي كه يك شركت با آن مواجه مي‌باشد، از طريق شناسايي حوزه هاي كليدي ريسك، ارزيابي احتمال وقوع ريسك و توسعه فرآيند‌هايي براي گزارش دهي داده‌هاي جديد به ذينفعان مرتبط در سراسر شركت.
5_2 )تشخیص انواع ريسك‌هاي موجود (مطلوب و نا مطلوب) از طریق روشهایی مانند طوفان مغزي، تجارب گذشته، پروژه‌هاي مشابه، نظر متخصصين (مصاحبه) و تحليل منطقي (SWOT) و سایر روشها به پیشنهاد اعضا کمیته مدیریت ریسک .

5_3 ) ارزیابی و تحلیل ریسک‌های شناسایی شده جهت مشخص شدن میزان اهمیت آن شامل احتمال وقوع و آثار آن از دو روش تحلیل کیفی و کمی ریسک و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با ریسکهای شناسایی شده.

5_4 ) بررسی مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک و تغییرات آن به همراه نظارت برکفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی .

5_5 ) حصول اطمینان از ایجاد و ارتقاء فرهنگ آگاهی نسبت به ریسک به صورت فراگیر در سطح شرکت .

5_6 ) دریافت گزارش های پیشرفت کار در مورد ریسک هایی که طی جلسات کمیته، مشخص و شناسایی شده اند.

5_7 ) ارائه پیشنهاد برگزاری دوره های مرتبط با مدیریت ریسک و سایر دوره های مورد نیاز جهت معاونین، مدیران و سایر کارکنان شرکت.
6 ) ماده 6 – نحوه برگزاری جلسات :

جلسات کمیته مدیریت ریسک بصورت ماهانه تشکیل خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط خاص، رئیس کمیته می تواند دستور برگزاری جلسات کمیته ریسک را صادر نماید. لازم به ذکر است دستور جلسه و گزارش های مربوطه می بایست  حداقل 2 روز قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر در اختیار اعضا قرار گیرد.

7 ) ماده 7 – گزارش دهی و ارزیابی عملکرد کمیته ریسک :

کمیته باید نتایج عملکرد خود را پس از برگزاری هر جلسه یا بصورت دوره‌ای (ماهانه) در قالب گزارشات ریسک  به هیات مدیره شرکت اعلام نماید و نتایج ارزیابی آنها را در پایان هر سال مالی جهت درج در گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه ارائه نماید. این ارزیابی شامل فهرستی از موارد با اهمیت نتایج عملکرد مدیریت ریسک در شرکت و میزان اثربخشی اقدامات خواهد بود.

8 ) ماده 8 – منشور و دوره های بازنگری منشور :

این منشور در هشت ماده و شش تبصره در تاریخ 12/10/1401 به تصویب هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود. کمیته مدیریت ریسک باید بطور سالانه این منشور را مورد بازنگری قرار داده و برای تصویب به هیات مدیره ارسال نماید.

تبصره6 : در صورت تغییرات عمده در زمینه منشور کمیته مدیریت ریسک بر اثر الزامات قانونی یا نیازهای شرکت، ارزیابی منشور کمیته مدیریت ریسک در بازه زمانی کمتر از یکسال بلامانع می باشد


برای دریافت فایل کامل کلیک بفرمایید.