پروژه های تکمیل شده

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های تکمیل شده

پروژه باهنر 22

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه باهنر22 زیربنای کل :1011 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : رشت مساحت زمین (مترمربع) : 314 تعداد واحدهای مسکونی : 8 سال شروع پروژه  : 1400 پیشرفت پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه غزال

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه غزال زیربنای کل : 1460 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : اجرایی- پیمانکاری تعداد طبقات : 4 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 375 تعداد واحدهای مسکونی :4 سال شروع پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه 40% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه گلسار 1

اطلاعات پروژه نام پروژه : گلسار 1 زیربنای کل : 4569 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : رشت مساحت زمین (مترمربع) : 1982 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1391 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه مروارید

اطلاعات پروژه نام پروژه : مروارید زیربنای کل : 1690 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : گرگان مساحت زمین (مترمربع) : 703 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1387 – 1389 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه گوی آبادی

اطلاعات پروژه نام پروژه : گوی آبادی زیربنای کل : 2084 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 520 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1390 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه سئول

اطلاعات پروژه نام پروژه : سئول زیربنای کل : 2945 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 432 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1390 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه رز

اطلاعات پروژه نام پروژه : رز زیربنای کل : 6600 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1391 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1390 – 1394 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه خدامی

اطلاعات پروژه نام پروژه : خدامی زیربنای کل : 29500 کاربری : اداری – خدماتی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 2793 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1391 – 1395 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه تنکابن

اطلاعات پروژه نام پروژه : تنکابن زیربنای کل :3612 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : مازندران مساحت زمین (مترمربع) : 996 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1392 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه پیامبران

اطلاعات پروژه نام پروژه : پیامبران زیربنای کل : 18515 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : تکمیل شده تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 2925 تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع و اتمام پروژه  : 1392 – 1398 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 100% تصاویر پروژه
ادامه مطلب