پروژه های در حال اجرا

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های در حال اجرا

پروژه نیلوفر

اطلاعات پروژه نام پروژه : نیلوفرزیربنای کل : 8485.8کاربری : مسکونی   وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1371.11 تعداد واحدهای مسکونی : 24 سال شروع پروژه  : 1401/09/08 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 0.9% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه موسایی

اطلاعات پروژه نام پروژه : موساییزیربنای کل : 2868.56کاربری : مسکونی/تجاری تعداد واحدهای تجاری: 1 وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 626 تعداد واحدهای مسکونی : 9 سال شروع پروژه  : 1401/10/26 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 1.05% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه آرارات

اطلاعات پروژه نام پروژه : آراراتزیربنای کل : 1574کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 350 تعداد واحدهای مسکونی : 10 سال شروع پروژه  : 1402/01/15 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 2.69% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 10

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهالزیربنای کل : 1652کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 422 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 18% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 9

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1647 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 415 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 14% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 8

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1076 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 254 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 20% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 7

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1056 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 256 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 26% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 6

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهالزیربنای کل : 1029کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 249 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 31% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 5

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهالزیربنای کل : 995کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 237 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 29% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 4

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهالزیربنای کل : 989کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 234 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 27% تصاویر پروژه
ادامه مطلب