پروژه های در حال اجرا

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های در حال اجرا

میدان نماز اسلامشهر

اطلاعات پروژه نام پروژه : میدان نماز اسلامشهر زیربنای کل : 2273 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : اسلامشهر مساحت زمین (مترمربع) : 540 تعداد واحدهای مسکونی : 12 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 3% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

کوهک (بهساز)

اطلاعات پروژه نام پروژه : کوهک (بهساز) زیربنای کل : 1241 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 4 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 446 تعداد واحدهای مسکونی : 6 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 11.15% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

شهران

اطلاعات پروژه نام پروژه : شهران زیربنای کل : 1907 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1907 تعداد واحدهای مسکونی : 10 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 7.11% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

زنجان شمالی

اطلاعات پروژه نام پروژه : زنجان شمالی زیربنای کل : 1078 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 248 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 6.2% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

عرفانی

اطلاعات پروژه نام پروژه : عرفانی زیربنای کل : 2376 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 2376 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع پروژه  : 1402/11/01 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 7.9% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

اولیایی

اطلاعات پروژه نام پروژه : اولیایی زیربنای کل : 13418 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 12 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 13418 تعداد واحدهای مسکونی : 30 سال شروع پروژه  : 1402/11/01 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 0.01% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه زیتون

اطلاعات پروژه نام پروژه : زیتون زیربنای کل : 3289 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 506 تعداد واحدهای مسکونی : 19 سال شروع پروژه  : 1402/05/30 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 41.93% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نیلوفر

اطلاعات پروژه نام پروژه : نیلوفر زیربنای کل : 8485.8 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1371.11 تعداد واحدهای مسکونی : 24 سال شروع پروژه  : 1401/09/08 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 17.71% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه موسایی

اطلاعات پروژه نام پروژه : موساییزیربنای کل : 2868.56کاربری : مسکونی/تجاری تعداد واحدهای تجاری: 1 وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 626 تعداد واحدهای مسکونی : 9 سال شروع پروژه  : 1401/10/26 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 17.88% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 10

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهالزیربنای کل : 1652کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 422 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 33.65% تصاویر پروژه
ادامه مطلب