پروژه های در حال اجرا

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های در حال اجرا

میدان نماز اسلامشهر

اطلاعات پروژه نام پروژه : میدان نماز اسلامشهرزیربنای کل : 2273کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : اسلامشهر مساحت زمین (مترمربع) : 540 تعداد واحدهای مسکونی : 12 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 11.38% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

کوهک (بهساز)

اطلاعات پروژه نام پروژه : کوهک (بهساز)زیربنای کل : 1241کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 4 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 446 تعداد واحدهای مسکونی : 6 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 34.94% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

شهران

اطلاعات پروژه نام پروژه : شهرانزیربنای کل : 1907کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1907 تعداد واحدهای مسکونی : 10 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 27.42% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

زنجان شمالی

اطلاعات پروژه نام پروژه : زنجان شمالیزیربنای کل : 1078کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 248 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع پروژه  : 1402/12/14 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 24.79% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

عرفانی

اطلاعات پروژه نام پروژه : عرفانیزیربنای کل : 2376کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 2376 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع پروژه  : 1402/11/01 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 15.79% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

اولیایی

اطلاعات پروژه نام پروژه : اولیاییزیربنای کل : 13418کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 12 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 13418 تعداد واحدهای مسکونی : 30 سال شروع پروژه  : 1402/11/01 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 0.8% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه زیتون

اطلاعات پروژه نام پروژه : زیتونزیربنای کل : 3289کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 506 تعداد واحدهای مسکونی : 19 سال شروع پروژه  : 1402/05/30 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 68.15% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نیلوفر

اطلاعات پروژه نام پروژه : نیلوفرزیربنای کل : 8485.8کاربری : مسکونی   وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1371.11 تعداد واحدهای مسکونی : 24 سال شروع پروژه  : 1401/09/08 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 23.25% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه موسایی

اطلاعات پروژه نام پروژه : موساییزیربنای کل : 2868.56کاربری : مسکونی/تجاری تعداد واحدهای تجاری: 1 وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 7 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 626 تعداد واحدهای مسکونی : 9 سال شروع پروژه  : 1401/10/26 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 40.15% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه یاس

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه یاس زیربنای کل : 3957 متر مربع کاربری : مسکونیوضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات :7 محل پروژه : کرج مساحت زمین (مترمربع) :800 مترمربع تعداد واحدهای مسکونی : 14 سال شروع پروژه  :1401 پیشرفت پروژه 90.7% تصاویر پروژه
ادامه مطلب