پروژه های در حال اجرا

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های در حال اجرا

پروژه نهال 10

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1652 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 422 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 15% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 9

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1647 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 415 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 14% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 8

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1076 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 254 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 18% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 7

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1056 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 256 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 26% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 6

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 1029 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 249 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 24% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 5

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 995 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 237 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 22% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 4

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 989 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 234 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 22% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 3

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 965 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 229 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 20% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه نهال 2

اطلاعات پروژه نام پروژه : نهال زیربنای کل : 933 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 6 محل پروژه : همدان مساحت زمین (مترمربع) : 226 تعداد واحدهای مسکونی : 5 سال شروع و اتمام پروژه  : 1401 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 8% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه یاس

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه یاس زیربنای کل : 3957 متر مربع کاربری : مسکونیوضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات :7 محل پروژه : کرجمساحت زمین (مترمربع) :800 مترمربع تعداد واحدهای مسکونی : 6 سال شروع پروژه  :1401 پیشرفت پروژه 25% تصاویر پروژه
ادامه مطلب