پروژه های در حال اجرا

  • صفحه اصلی
  • دسته های نمونه کارها
  • پروژه های در حال اجرا

پروژه موج محمودآباد

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه موج محمودآباد زیربنای کل :– کاربری : مسکونی – تجاری وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : – محل پروژه : مازندران مساحت زمین (مترمربع) : – تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع پروژه  : – پیشرفت پروژه 12.7% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه باهنر2

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه باهنر2 زیربنای کل :1011 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 5 محل پروژه : رشت مساحت زمین (مترمربع) : 314 تعداد واحدهای مسکونی : 8 سال شروع پروژه  : 1399 پیشرفت پروژه 2.32% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه ساحل 13

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه ساحل 13 زیربنای کل :8597 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 14 محل پروژه : مازندران مساحت زمین (مترمربع) : 1325 تعداد واحدهای مسکونی : 34 سال شروع پروژه  : 1398 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 38.55% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه شاهین شمالی

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه شاهین شمالی زیربنای کل : 36481 کاربری : تجاری مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 16 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 4000 تعداد واحدهای مسکونی :84 سال شروع پروژه  : 1396 پیشرفت پروژه 18.97% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه کاشانک

اطلاعات پروژه نام پروژه : پروژه کاشانک زیربنای کل :4091 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 9 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 740 تعداد واحدهای مسکونی : 12 سال شروع پروژه  : 1398 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 68.61% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه آجودانیه

اطلاعات پروژه نام پروژه : آجودانیه زیربنای کل :8921 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 13 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 1250 تعداد واحدهای مسکونی : 21 سال شروع پروژه  : 1395 پیشرفت پروژه 17.02% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه اینانلو

اطلاعات پروژه نام پروژه : اینانلو زیربنای کل : 3739 کاربری : مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 8 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 703 تعداد واحدهای مسکونی : 20 سال شروع پروژه  : 1398 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 52.5% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه پیوند

اطلاعات پروژه نام پروژه : پیوند زیربنای کل : 73697 کاربری : تجاری مسکونی وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 8 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 13040 تعداد واحدهای مسکونی :308 سال شروع پروژه : 1391 پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 85.01% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه گلسار 2

اطلاعات پروژه نام پروژه : گلسار2 زیربنای کل :23691 کاربری : خدماتی تجاری وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : 10 محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : 2700 تعداد واحدهای مسکونی : 58 سال شروع پروژه : 1394 پیشرفت پروژه 14.68% تصاویر پروژه
ادامه مطلب

پروژه درخشان

اطلاعات پروژه نام پروژه : درخشان زیربنای کل : – کاربری : – وضعیت پروژه : در حال اجرا تعداد طبقات : – محل پروژه : تهران مساحت زمین (مترمربع) : – تعداد واحدهای مسکونی : – سال شروع پروژه : – پیشرفت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه 51.95% تصاویر پروژه
ادامه مطلب