پروژه سمرقند

اطلاعات پروژه

نام پروژه : سمرقند

زیربنای کل : 1246

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 286

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : ۱397 – ۱۳۹5

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه