پروژه مجیدیه

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مجیدیه

زیربنای کل :15656

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 2495

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : ۱398 – ۱۳۹5

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه