پروژه کاشانی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : کاشانی

زیربنای کل : 7710

کاربری : اداری تجاری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 937

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : ۱396 – ۱۳۹1

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه