پروژه کمالی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : کمالی

زیربنای کل : 4322

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1029

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : ۱397 – ۱۳۹5

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه