گزارشات مالی

گزارشات مالی

---------------------------------------------------------
صورتهای مالی حسابرس 1402.09.30
گزارش تفسیری 1402.09.30
گزارش فعالیت هیأت مدیره1402.09.30
تفسیری 9 ماهه-حسابرسی نشده منتهی به 1402.06.31
صورتهای مالی-حسابرسی نشده 1402.06.31
تفسیری 9 ماهه-حسابرسی نشده منتهی به 1402.06.31
صورتهای مالی-حسابرسی نشده 1402.06.31
گزارش تفسیری 1402.03.31 نهایی 6ماهه
صورتهای مالی 1402.03.31 نهایی 6ماهه
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1401.09.30
گزارش تفسیری 1401.09.30
گزارش فعالیت هیأت مدیره 1401.09.30
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401
صورتهای مالی سال مالی(حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت حسابرسی شده 1400/09/30
صورتهای مالی سال مالی(حسابرسی شده) 1401/03/31
گزارش تفسیری مدیریت (حسابرسی شده) 1401/03/31
گزارش تفسیری مدیریت 1400/09/30
صورت مالی منتهی به ۹۹۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۸۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۷۰۹۳۰
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۹
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۸
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۷
گزارش تفسیری منتهی به ۹۹۰۹۳۰