گزارشات مالی

گزارشات مالی

صورتهای مالی سال مالی(حسابرسی نشده) ۱۴۰۰۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۹۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۸۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۷۰۹۳۰
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۹
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۸
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۷
گزارش تفسیری(حسابرسی نشده ) ۱۴۰۰۰۹۳۰
گزارش تفسیری منتهی به ۹۹۰۹۳۰