گزارشات مالی

گزارشات مالی

---------------------------------------------------------
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401
صورتهای مالی سال مالی(حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
گزارش فعالیت حسابرسی شده 1400/09/30
صورتهای مالی سال مالی(حسابرسی شده) 1401/03/31
گزارش تفسیری مدیریت (حسابرسی شده) 1401/03/31
گزارش تفسیری مدیریت 1400/09/30
صورت مالی منتهی به ۹۹۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۸۰۹۳۰
صورت مالی منتهی به ۹۷۰۹۳۰
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۹
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۸
گزارش فعالیت مدیریت به مجمع ۱۳۹۷
گزارش تفسیری منتهی به ۹۹۰۹۳۰